Funkcjonalności Systemu Sokrates

Sprawdź w jakich obszarach działalności Twojej placówki, System Sokrates będzie Ci pomagał i znacząco skróci czas Twojej pracy! Poznaj listę generatorów dostępnych w Systemie Sokrates!

Załóż konto Zamów system


Generator Nadzoru Pedagogicznego

Dostępny od Stycznia 2020 r. Generator nadzoru pedagogicznego” pozwoli na szybkie kreowanie i generowanie własnej pełnej dokumentacji planu nadzoru, sprawozdania, planu i narzędzi ewaluacji, arkuszy kontroli, wspomagania, monitorowania i planu obserwacji oraz wielu innych materiałów i narzędzi. Jeśli posiadasz już generator oceny pracy i awansu, zapytaj o specjalną ofertę tylko dla twojej placówki.

Zamów system

Generator oceny pracy

Pozwala on na szybkie, skuteczne, wystandaryzowane, cykliczne ocenianie pracy nauczycieli, z uwzględnieniem stopnia awansu, według zobiektywizowanych i transparentnych kryteriów. Ocena pracy posiada gotową procedurę dostępną w module ”Wzory druków” lub w module „Procedury”. Dowiedz się jak możesz nabyć ten moduł na promocyjnych warunkach.

Zamów system

Generator awansu zawodowego

Pozwala on zarówno nauczycielom, jak również dyrektorowi na szybkie i profesjonalne przygotowanie i drukowanie wszelkiej dokumentacji związanej z awansem, m.in. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, projekt oceny dorobku oraz ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.

Zamów system

Generator pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Pozwala on na szybkie i skuteczne przeprowadzenie diagnozy każdego ucznia, przygotowanie dla uczniów i rodziców prawidłowej dokumentacji m.in.: IPETÓW, WOFU, programów wspomagania rozwoju i edukacji, programów rewalidacji, planów działań wspierających, zestawień uczniów z wynikami diagnoz, zawiera również gotowe druki do wykorzystania w pracy z uczniem w tym kreator dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne śródroczne i końcoworoczne oceny dla ucznia objętego p.p.p. Jeśli chcesz nabyć ten generator a posiadasz już inne moduły SYSTEM SOKRATES otrzymasz wyjątkową promocję. Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Zamów system
Take a look inside

Generator programu wychowawczo-profilaktycznego

Moduł ten najbardziej przydatny w szkołach i placówkach wychowawczych. Pozwala na szybkie i skuteczne przygotowanie oraz ewaluację jednego z najważniejszych dokumentów szkół i placówek. Dostęp do tego modułu mogą mieć zarówno pedagodzy jak również inni członkowie zespołu wychowawczego wskazani przez dyrektora. Szybko i skutecznie przygotują narzędzia diagnozy, opracują program, sprawozdanie oraz inne przydatne narzędzia w pracy wychowawczo-profilaktycznej. Ta część SYSTEMU SOKRATES jest możliwa do nabycia bezpłatnie pod warunkiem posiadania minimum czterech innych generatorów. Zapytaj o promocję i warunki dostępu.

Zamów system
Take a look inside

Generator Statutów

Moduł ten to wyjątkowy sposób na szybkie i skuteczne modyfikowanie statutu placówki zgodnie ze zmianami w przepisach prawa i koniecznością dostosowywania treści statutu do specyfiki pracy placówki. Zespół nauczycieli oraz dyrektor mają niespotykane dotąd możliwości opracowywania statutu oraz jego zmian w sposób szybki, ekonomiczny i zgodny z prawem. Ta część SYSTEMU SOKRATES jest możliwa do nabycia bezpłatnie pod warunkiem posiadania minimum czterech innych generatorów. Zapytaj o promocję i warunki dostępu.

Zamów system
Take a look inside